پدل - مرحله یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰ - لیما و گونزالز


شبکه ورزش
17 اردیبهشت ماه 1399
06:11
دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱
188
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
212
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
472
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
257
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
152
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
192
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
336
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
333
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
652
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
266
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
1,761
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
605
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
262
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
1,154
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
419
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
421
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
309
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
214
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
154
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
89
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
50
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
342
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
262
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
236
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
یک هشتم نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
116
دیدار یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
209
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
590
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰ ، کاپرا - گونزالز
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰ ، کاپرا - گونزالز
494
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
556
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
1,969