روانشناسی - مروری بر چهار درس اول / ۲۵ فروردین ۱۳۹۹


روانشناسی رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
روانشناسی رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
1,252
پیاده سازی و سیستم های اطلاعاتی وب / ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
پیاده سازی و سیستم های اطلاعاتی وب / ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
1,365
گرافیک رایانه - درس پوستر / ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
گرافیک رایانه - درس پوستر / ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
1,189
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -
1,319
سبک کوبیسم - سورنالسیم و آبستره - رشته چهره سازی / ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
سبک کوبیسم - سورنالسیم و آبستره - رشته چهره سازی / ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
1,215
شیمی - پودمان چهار - الکتروشیمی / ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
شیمی - پودمان چهار - الکتروشیمی / ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
1,211
‌عربی دو - بارم بندی نوبت دوم / ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
‌عربی دو - بارم بندی نوبت دوم / ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
1,142
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و سه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و سه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
959
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و یک و بیست و دو / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و یک و بیست و دو / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
1,205
پیاده سازی سیستمها و اطلاعات اجرای وب -  پودمان پنج - مدیریت صفحات وب پویا / ۸ خرداد ۱۳۹۹
پیاده سازی سیستمها و اطلاعات اجرای وب - پودمان پنج - مدیریت صفحات وب پویا / ۸ خرداد ۱۳۹۹
1,025
تفکر و سواد رسانه ای - زندگی دوم و پنج گانه ای رسانه ای / ۸ ناخقیشی ۱۳۹۹
تفکر و سواد رسانه ای - زندگی دوم و پنج گانه ای رسانه ای / ۸ ناخقیشی ۱۳۹۹
1,266
ریاضی دو - شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای - شاخه فنی و حرفه ای / ۵ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی دو - شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای - شاخه فنی و حرفه ای / ۵ خرداد ۱۳۹۹
1,022
طراحی و ترسیم پلان - دکوراسیون و نور پردازی - رشته معماری و ساختمان / ۵ خرداد ۱۳۹۹
طراحی و ترسیم پلان - دکوراسیون و نور پردازی - رشته معماری و ساختمان / ۵ خرداد ۱۳۹۹
1,047
دین و زندگی دو - حل تست / ۲ خرداد ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - حل تست / ۲ خرداد ۱۳۹۹
1,168
عربی دو - حل تمرین درس آخر - رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش / ۲ خرداد ۱۳۹۹
عربی دو - حل تمرین درس آخر - رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش / ۲ خرداد ۱۳۹۹
1,376
پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب - مدیریت صفهات وب پویا / ۲ خرداد ۱۳۹۹
پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب - مدیریت صفهات وب پویا / ۲ خرداد ۱۳۹۹
996
جامعه شناسی دو - درس شش و هفت و هشت / ۱ خرداد ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو - درس شش و هفت و هشت / ۱ خرداد ۱۳۹۹
2,899
دین و زندگی دو - حل تست های مربوطه / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - حل تست های مربوطه / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,192
جامعه شناسی دو -جمع بندی درس ۴ و ۵ و ۶ - شاخه علوم انسانی  /۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو -جمع بندی درس ۴ و ۵ و ۶ - شاخه علوم انسانی /۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,878
عربی دو - درس چهار - شاخه فنی و حرفه ای - کار و دانش / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
عربی دو - درس چهار - شاخه فنی و حرفه ای - کار و دانش / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,004
درس الگوساز و برش کار - ترسیم آستین کیمینو ساده و برش ها - شاخه فنی و حرفه ای / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
درس الگوساز و برش کار - ترسیم آستین کیمینو ساده و برش ها - شاخه فنی و حرفه ای / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
986
ریاضی و آمار دو - حل سوال و بارم بندی / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - حل سوال و بارم بندی / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,267
جامعه شناسی دو - فصل اول / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو - فصل اول / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,116
دین و زندگی دو - درس هجده /۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - درس هجده /۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,120
تاریخ هنرجهان - رشته گرافیک - هنرهای قرن بیست  / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ هنرجهان - رشته گرافیک - هنرهای قرن بیست / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
959
حسابداری تکمیلی - بدهی ها و تهد ها - شاخه کاودانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
حسابداری تکمیلی - بدهی ها و تهد ها - شاخه کاودانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,111
ترسیم طرح های قوسی و گنبدی شکل - شاخه کار و دانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
ترسیم طرح های قوسی و گنبدی شکل - شاخه کار و دانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,104
دین و زندگی دو - درس هفدهم - پایه علوم انسانی / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - درس هفدهم - پایه علوم انسانی / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
1,424
عناصر و جزئیات ساختمانی - پنجره - شاخه فنی و حرفه ای / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
عناصر و جزئیات ساختمانی - پنجره - شاخه فنی و حرفه ای / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
842
شاخه علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام دو - درس چهارده / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
شاخه علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام دو - درس چهارده / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
945