مسیر هجدهم - تلاش ناروکو


شبکه پویا
3 اسفند ماه 1399
15:28
مسیر هفدهم - شروع
مسیر هفدهم - شروع
24,008
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
23,418
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
29,116
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
33,673
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
33,624
مسیر دوازدهم - دردسر
مسیر دوازدهم - دردسر
8,266
مسیر یازدهم - نتیجه
مسیر یازدهم - نتیجه
61,938
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
47,286
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
53,418
مسیر هشتم -  پایان مسابقه
مسیر هشتم - پایان مسابقه
49,835
مسیر هفتم آخرین رقابت
مسیر هفتم آخرین رقابت
48,230
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
50,204
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
8,577
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
8,367
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
5,131
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
50,692
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
68,973
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
63,431
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
38,029
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
15,965
مسیر بیستم- شماره نود و یک
مسیر بیستم- شماره نود و یک
14,136
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
46,240
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
12,032
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
46,438
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
42,102
فصل دوم - مسیر پانزدهم: برگ برنده ایمایزومی
فصل دوم - مسیر پانزدهم: برگ برنده ایمایزومی
10,688
مسیر چهاردهم- ارزش واقعی نارکو
مسیر چهاردهم- ارزش واقعی نارکو
57,066
فصل دوم - مسیر سیزدهم - نقشه نهایی
فصل دوم - مسیر سیزدهم - نقشه نهایی
14,236
فصل دوم - مسیر دوازدهم  - فرار در کنار دریاچه یاماناکا
فصل دوم - مسیر دوازدهم - فرار در کنار دریاچه یاماناکا
52,661
فصل دوم - سودای صعود
فصل دوم - سودای صعود
90,005