۷ شهریور ۱۳۹۸


شبکه ورزش
7 شهریور ماه 1398
09:56
قسمت ۴۱ - برگشت ضربات سرویس
قسمت ۴۱ - برگشت ضربات سرویس
176
۱۱ آبان ۱۴۰۰ - چگونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
۱۱ آبان ۱۴۰۰ - چگونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
400
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
134
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
122
۸ آبان ۱۴۰۰ - شیوه زدن بک اند اسلایس هنگام نزدیک شون به تور
۸ آبان ۱۴۰۰ - شیوه زدن بک اند اسلایس هنگام نزدیک شون به تور
252
قسمت ۴۷ - آموزش زمانبندی ضربات بک اند
قسمت ۴۷ - آموزش زمانبندی ضربات بک اند
272
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
191
۶ خرداد ۱۴۰۰
۶ خرداد ۱۴۰۰
326
حالت سرویس زدن
حالت سرویس زدن
309
نحوه سرویس زدن
نحوه سرویس زدن
305
قسمت ۴۲ - نحوه گرفتن راکد
قسمت ۴۲ - نحوه گرفتن راکد
456
قسمت ۴۱ - چگونگی برگشت دادن ضربات سرویس
قسمت ۴۱ - چگونگی برگشت دادن ضربات سرویس
329
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
394
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
106
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
298
بک اند یک دستی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
بک اند یک دستی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
322
قسمت ۴۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن ضربه فورهند
قسمت ۴۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن ضربه فورهند
528
فورهند تخت - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
فورهند تخت - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
226
قسمت ۳۷ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
قسمت ۳۷ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
323
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
518
قسمت ۳۴ - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۴ - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
382
قسمت ۳۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
528
۲۶ آبان ۱۳۹۹
۲۶ آبان ۱۳۹۹
394
قسمت ۳۲ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۲ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
466
قسمت ۳۱ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۱ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
443
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶ شهریور ۱۳۹۹
645
۵ شهریور ۱۳۹۹
۵ شهریور ۱۳۹۹
1,264
۴ شهریور ۱۳۹۹
۴ شهریور ۱۳۹۹
610
۳ شهریور ۱۳۹۹
۳ شهریور ۱۳۹۹
682
۲ شهریور ۱۳۹۹
۲ شهریور ۱۳۹۹
943