۶ شهریور ۱۳۹۸


شبکه ورزش
6 شهریور ماه 1398
16:02
قسمت ۴۱ - برگشت ضربات سرویس
قسمت ۴۱ - برگشت ضربات سرویس
179
۱۱ آبان ۱۴۰۰ - چگونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
۱۱ آبان ۱۴۰۰ - چگونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
403
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
147
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
123
۸ آبان ۱۴۰۰ - شیوه زدن بک اند اسلایس هنگام نزدیک شون به تور
۸ آبان ۱۴۰۰ - شیوه زدن بک اند اسلایس هنگام نزدیک شون به تور
252
قسمت ۴۷ - آموزش زمانبندی ضربات بک اند
قسمت ۴۷ - آموزش زمانبندی ضربات بک اند
274
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
192
۶ خرداد ۱۴۰۰
۶ خرداد ۱۴۰۰
327
حالت سرویس زدن
حالت سرویس زدن
309
نحوه سرویس زدن
نحوه سرویس زدن
307
قسمت ۴۲ - نحوه گرفتن راکد
قسمت ۴۲ - نحوه گرفتن راکد
468
قسمت ۴۱ - چگونگی برگشت دادن ضربات سرویس
قسمت ۴۱ - چگونگی برگشت دادن ضربات سرویس
331
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن فورهند
397
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
قسمت ۳۸ - ضربه فورهند کامل
106
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
300
بک اند یک دستی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
بک اند یک دستی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
325
قسمت ۴۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن ضربه فورهند
قسمت ۴۰ - چونگی گرفتن راکت برای زدن ضربه فورهند
529
فورهند تخت - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
فورهند تخت - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
226
قسمت ۳۷ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
قسمت ۳۷ - ضربه بک اند اسلایس هنگام نزدیک شدن به تور
326
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
519
قسمت ۳۴ - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۴ - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
384
قسمت ۳۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
530
۲۶ آبان ۱۳۹۹
۲۶ آبان ۱۳۹۹
395
قسمت ۳۲ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۲ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
467
قسمت ۳۱ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
قسمت ۳۱ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
444
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶ شهریور ۱۳۹۹
646
۵ شهریور ۱۳۹۹
۵ شهریور ۱۳۹۹
1,265
۴ شهریور ۱۳۹۹
۴ شهریور ۱۳۹۹
611
۳ شهریور ۱۳۹۹
۳ شهریور ۱۳۹۹
684
۲ شهریور ۱۳۹۹
۲ شهریور ۱۳۹۹
944