رقابت های بوکس چهارجانبه - تهران


شبکه ورزش
28 اسفند ماه 1397
16:45
میثم قشلاقی وزن ۸۰ کیلوگرم ، رقابت های قهرمانی جهان - صربستان ۲۰۲۱
میثم قشلاقی وزن ۸۰ کیلوگرم ، رقابت های قهرمانی جهان - صربستان ۲۰۲۱
6,943
شاهین موسوی وزن ۷۵ کیلوگرم ، رقابت های قهرمانی جهان - صربستان ۲۰۲۱
شاهین موسوی وزن ۷۵ کیلوگرم ، رقابت های قهرمانی جهان - صربستان ۲۰۲۱
6,164
دانیال شه بخش وزن ۶۰ کیلوگرم ، رقابت های قهرمانی جهان - صربستان ۲۰۲۱
دانیال شه بخش وزن ۶۰ کیلوگرم ، رقابت های قهرمانی جهان - صربستان ۲۰۲۱
9,730
بوکس قهرمانی جهان صربستان ، مسلم مقصودی وزن ۶۷ کیلوگرم
بوکس قهرمانی جهان صربستان ، مسلم مقصودی وزن ۶۷ کیلوگرم
5,873
بوکس قهرمانی جهان صربستان ، پوریا امیری وزن ۹۲ کیلوگرم
بوکس قهرمانی جهان صربستان ، پوریا امیری وزن ۹۲ کیلوگرم
4,781
شاهین صمدپور وزن ۷۵- کیلوگرم ، مسابقات بوکس قهرمانی جهان ، صربستان ۲۰۲۱
شاهین صمدپور وزن ۷۵- کیلوگرم ، مسابقات بوکس قهرمانی جهان ، صربستان ۲۰۲۱
7,386
دیدار نهایی قهرمانی جوانان آسیا ، وزن ۷۵ کیلوگرم - عیسی فردین ، امارات ۲۰۲۱
دیدار نهایی قهرمانی جوانان آسیا ، وزن ۷۵ کیلوگرم - عیسی فردین ، امارات ۲۰۲۱
3,889
دیدار دوستانه ، ایران - ترکیه
دیدار دوستانه ، ایران - ترکیه
8,512
مسابقات انتخابی تیم ملی - مجموعه شیرودی - روز دوم
مسابقات انتخابی تیم ملی - مجموعه شیرودی - روز دوم
5,528
مسابقات انتخابی تیم ملی - مجموعه شیرودی
مسابقات انتخابی تیم ملی - مجموعه شیرودی
7,221
مسابقات بوکس انتخابی تیم ملی - مجموعه شیرودی
مسابقات بوکس انتخابی تیم ملی - مجموعه شیرودی
26,135
فینال مسابقات  جام بین‌المللی مکران - چابهار
فینال مسابقات جام بین‌المللی مکران - چابهار
5,092
مسابقات بین‌المللی بوکس جام مکران- چابهار
مسابقات بین‌المللی بوکس جام مکران- چابهار
4,786
رقابت های بین المللی بوکس - چابهار
رقابت های بین المللی بوکس - چابهار
2,908
بوکس قهرمانی جوانان کشور - رشت
بوکس قهرمانی جوانان کشور - رشت
11,275
رقابت های بوکس قهرمانی کشور - اهواز
رقابت های بوکس قهرمانی کشور - اهواز
11,837