گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
4,767
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
10,610
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
8,114
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
6,556
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
4,535
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
14,957
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
8,729
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
6,505
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
4,869
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
7,289
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
5,830
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
4,734
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
7,241
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
4,779
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
4,218
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
2,674
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
2,157
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
1,823
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
4,142
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
2,777
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
3,801
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
2,212
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
1,739
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
5,357
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
3,461
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
2,882
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
2,607
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
3,744
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
9,058
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
11,150