گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
4,795
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
10,635
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
8,140
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
6,568
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
4,545
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
14,961
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
8,732
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
6,507
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
4,871
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
7,314
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
5,834
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
4,742
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
7,245
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
4,781
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
4,221
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
2,677
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
2,162
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
1,829
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
4,146
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
2,781
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
3,803
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
2,215
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
1,742
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
5,361
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
3,464
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
2,882
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
2,609
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
3,744
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
9,062
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
11,158