گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
4,803
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
10,647
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
8,166
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
6,574
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
4,560
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
14,964
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
8,734
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
6,510
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
4,872
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
7,388
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
5,835
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
4,757
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
7,248
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
4,781
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
4,221
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
2,690
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
2,173
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
1,841
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
4,148
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
2,781
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
3,805
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
2,217
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
1,742
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
5,373
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
3,480
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
2,886
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
2,621
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
3,754
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
9,062
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
11,160