وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)


شبکه ۳
24 شهریور ماه 1395
23:47