دور نهایی - قسمت ۵۵


شبکه نسیم
16 اسفند ماه 1394
23:03
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
43,111
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
25,158
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
30,301
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
34,312
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
64,887
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
43,880
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
35,107
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
21,594
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
21,405
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
25,963
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
35,656
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,833
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
17,677
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
18,569
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,065
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
6,453
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,252
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
6,120
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,151
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
10,695
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
25,377
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
11,733
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
23,217
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
20,430
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
23,147
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
20,450
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,696
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,953
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
19,235
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
23,052