دور نهایی - قسمت ۴۹


شبکه نسیم
10 اسفند ماه 1394
23:03
قسمت آخر_خداحافظی
قسمت آخر_خداحافظی
43,153
جایزه برگزیدگان شب کوک
جایزه برگزیدگان شب کوک
25,168
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
نتایج و اسامی برندگان برنامه شب کوک در فینال مسابقه
30,317
اجرای فینال آرمان فاطمی
اجرای فینال آرمان فاطمی
34,341
اجرای فینال علی پور صائب
اجرای فینال علی پور صائب
64,903
اجرای فینال سهیل سلیمانی
اجرای فینال سهیل سلیمانی
43,895
اجرای فینال مصطفی مهدی
اجرای فینال مصطفی مهدی
35,125
قسمت آخر_فینال
قسمت آخر_فینال
21,631
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
اجرای مصطفی مهدی در مرحله نیمه نهایی
21,415
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
اجرای سهیل سلیمانی در مرحله نیمه نهایی
25,974
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
اجرای علی پور صائب در مرحله نیمه نهایی
35,668
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
اجرای آرمان فاطمی در مرحله نیمه نهایی
9,836
مرحله ۵ - قسمت ۳
مرحله ۵ - قسمت ۳
17,694
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
اجرای زیبای پاکان شیرازیان/ تیتراژ ابتدایی برنامه شب کوک
18,573
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای پیمان ثانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,068
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مهدی منافی در مرحله ۵ - قسمت ۲
6,456
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای روزبه درخشانی در مرحله ۵ - قسمت ۲
3,254
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای امیر خوشنام در مرحله ۵ - قسمت ۲
6,139
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
اجرای مصطفی ابوالفتحی در مرحله ۵ - قسمت ۲
5,153
مرحله ۵ - قسمت ۲
مرحله ۵ - قسمت ۲
10,715
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
اجرای مشترک رضا آبزین و سهیل سلیمانی
25,385
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۵_قسمت ۱ رضا آبزین از اراک
11,739
مرحله ۵ - قسمت ۱
مرحله ۵ - قسمت ۱
23,232
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
مرحله ۴ ـ قسمت ۹
20,441
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
مرحله ۴ ـ قسمت ۸
23,163
مرحله ۴_قسمت ۷
مرحله ۴_قسمت ۷
20,459
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای دوم مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
5,701
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
اجرای اول مرحله ۴_قسمت ۶ رضا آبزین از اراک
4,955
مرحله ۴_قسمت ۶
مرحله ۴_قسمت ۶
19,245
مرحله ۴_قسمت ۵
مرحله ۴_قسمت ۵
23,060