بعد از اولین گناه


شبکه ۵
19 مرداد ماه 1394
20:04
بار کج
بار کج
4,482
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,861
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,755
بومرنگ
بومرنگ
6,410
بازی
بازی
7,080
برداشت دوم
برداشت دوم
4,089
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
4,012
بهترین راه
بهترین راه
5,726
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,749
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,724
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,536
داستان واقعی
داستان واقعی
5,462
تنهایی
تنهایی
3,406
دعوت
دعوت
3,000
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,265
یک اشتباه
یک اشتباه
5,741
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,624
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
3,030
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,374
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,647
ندارها
ندارها
5,263
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,602
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,786
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,917
یک اشتباه
یک اشتباه
5,384
در میان جمع
در میان جمع
3,383
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,202
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,104
مکث
مکث
5,547
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,503
انعکاس
انعکاس
2,690
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,829
آخر خط
آخر خط
5,754
خواب صادق
خواب صادق
2,848
بهای ماندن
بهای ماندن
4,552
حاج خانم
حاج خانم
6,521
حاجت
حاجت
5,865
غفلت
غفلت
7,496
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,528
حاجت
حاجت
5,053
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,084
عاشق
عاشق
32,724
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,737
پیک عروس
پیک عروس
8,803
مکافات
مکافات
7,834
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,629
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,358
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
3,025
دروغ
دروغ
4,106
بهترین راه
بهترین راه
2,843
سرانجام
سرانجام
8,631
جبران
جبران
5,235
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
3,091
بعد از تو
بعد از تو
2,465
نظرکرده
نظرکرده
3,478
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,649
کلاف محبت
کلاف محبت
3,974
خواب صادق
خواب صادق
2,202
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,138
جبران
جبران
3,423
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,334
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,275
فقط چند روز
فقط چند روز
3,804
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,590
تدبیر
تدبیر
3,148
دور باطل
دور باطل
5,130
حاجت
حاجت
4,788
سوگند
سوگند
4,560
بعد از تو
بعد از تو
7,519
آخرین پل
آخرین پل
4,201
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,826
سربازی
سربازی
6,115
در سراشیبی
در سراشیبی
4,344
نظر کرده
نظر کرده
4,232
سایه ها
سایه ها
2,875
بی قراری
بی قراری
8,344
بار کج
بار کج
7,492
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,327
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,902
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,282
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,698
سقوط
سقوط
5,297
در سراشیبی
در سراشیبی
4,959
گره بر باد
گره بر باد
2,744
بعد از تو
بعد از تو
8,174
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,820
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,180
بازتاب
بازتاب
1,967
گره بر باد
گره بر باد
2,830
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,758
در سراشیبی
در سراشیبی
2,101
آخرین قدر
آخرین قدر
6,046
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,932
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,168
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,161
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,084
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,687
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,638
بیراهه
بیراهه
8,195
خواب صادق
خواب صادق
1,158
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,076
دور و نزدیک
دور و نزدیک
834
گره بر باد
گره بر باد
884
گره بر باد
گره بر باد
2,069
سایه ها
سایه ها
3,000
سایه ها
سایه ها
690
دست شیطان
دست شیطان
1,694
باغ انار
باغ انار
1,372
ثلث شب
ثلث شب
1,754
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,559
تولد دوباره
تولد دوباره
1,307
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,449
مکافات
مکافات
2,545
کنترل
کنترل
1,175
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,794
راز
راز
1,934
توبه
توبه
3,607
جبران
جبران
2,093
نذر
نذر
1,781
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
2,014
رویای تلخ
رویای تلخ
2,806
رویای تلخ
رویای تلخ
2,541
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
1,086
سقوط
سقوط
1,838
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,312
سرانجام
سرانجام
2,419
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,095
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,799
مزاحم
مزاحم
3,532
تهمت
تهمت
1,959
دوراهی
دوراهی
2,537
پاپوش
پاپوش
1,308
پاپوش
پاپوش
750
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
790
رویای تلخ
رویای تلخ
710
تاوان خوبی
تاوان خوبی
623
مردن به اختیار
مردن به اختیار
749
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,246
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
695
همیشه داماد
همیشه داماد
29,143
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,520
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,428
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,162
تدبیر
تدبیر
2,816
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,607
گره بر باد
گره بر باد
2,725
پاپوش
پاپوش
3,312
شب شکار
شب شکار
4,423
دونده
دونده
2,545
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,339
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,380
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,868
آخر خط
آخر خط
2,638
بازتاب
بازتاب
3,732
بازیگر
بازیگر
3,948
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
3,041
برج جهان
برج جهان
3,025
حقیقت
حقیقت
3,472
در تاریکی
در تاریکی
3,797
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,254
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,789
درنگ
درنگ
2,899
برج جهان
برج جهان
1,648
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,992
تسویه حساب
تسویه حساب
7,502
پژواک
پژواک
4,401
محدوده خطر
محدوده خطر
4,611
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,457
بر بال باد
بر بال باد
4,291
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,673
شلیک به خود
شلیک به خود
3,486
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,736
کسی بین ما
کسی بین ما
2,600
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,404
نذر
نذر
2,824
حاجت
حاجت
2,386
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,858
خواب گران
خواب گران
2,193
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,909
در کنار هم
در کنار هم
3,034
گوشی همراه
گوشی همراه
3,262
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,989
طعم زندگی
طعم زندگی
2,417
رهایی
رهایی
3,545
فریب
فریب
8,708
با من باش
با من باش
3,425
قلب مهربان
قلب مهربان
2,749
در میان جمع
در میان جمع
1,932
بهای ماندن
بهای ماندن
2,573
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,287
میزان
میزان
3,143
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,677
پیله
پیله
3,211
برگ آخر
برگ آخر
3,361
عاشق
عاشق
6,818
بزرگراه
بزرگراه
1,909
در برابر چشم
در برابر چشم
3,352
در میان جمع
در میان جمع
2,231
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,915
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,006
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,935
برگ آخر
برگ آخر
2,493
بزرگراه
بزرگراه
2,035
پاپوش
پاپوش
4,301
ثلث شب
ثلث شب
4,626
شب شکار
شب شکار
3,608
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,608
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,446
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,462
تدبیر
تدبیر
1,871
حلالم کن
حلالم کن
2,593
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,068
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,977
سکوت
سکوت
3,183
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,348
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
5,016
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,203
گودال
گودال
3,769
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,579
حاجت
حاجت
3,079
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,236
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,935
قلب شکسته
قلب شکسته
2,848
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,642
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,197
مقصر
مقصر
2,157
قلب شکسته
قلب شکسته
3,361
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,732
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,719
گودال
گودال
5,365
حلالم کن
حلالم کن
2,406
در میان جمع
در میان جمع
3,241
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,277
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,402
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,425
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,204
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,186
حلوای نقد
حلوای نقد
4,208
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,602
آخرخط
آخرخط
7,955
نقطه صفر
نقطه صفر
3,698
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,630
هنوز هستم
هنوز هستم
6,891