ما همه مثل همیم


شبکه ۵
17 بهمن ماه 1393
23:12
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,710
گودال
گودال
5,346
حلالم کن
حلالم کن
2,398
در میان جمع
در میان جمع
3,228
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,277
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,397
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,405
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,167
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,185
حلوای نقد
حلوای نقد
4,189
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,597
آخرخط
آخرخط
7,937
نقطه صفر
نقطه صفر
3,688
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,627
هنوز هستم
هنوز هستم
6,872
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,267
بار کج
بار کج
4,475
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,861
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,751
بومرنگ
بومرنگ
6,397
بازی
بازی
7,064
برداشت دوم
برداشت دوم
4,062
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,997
بهترین راه
بهترین راه
5,693
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,749
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,693
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,535
داستان واقعی
داستان واقعی
5,439
تنهایی
تنهایی
3,399
دعوت
دعوت
2,993
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,261
یک اشتباه
یک اشتباه
5,731
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,617
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
3,009
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,374
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,634
ندارها
ندارها
5,248
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,589
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,757
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,915
یک اشتباه
یک اشتباه
5,382
در میان جمع
در میان جمع
3,383
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,201
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,100
مکث
مکث
5,542
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,501
انعکاس
انعکاس
2,682
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,818
آخر خط
آخر خط
5,748
خواب صادق
خواب صادق
2,845
بهای ماندن
بهای ماندن
4,550
حاج خانم
حاج خانم
6,508
حاجت
حاجت
5,863
غفلت
غفلت
7,480
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,521
حاجت
حاجت
5,043
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,081
عاشق
عاشق
32,687
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,725
پیک عروس
پیک عروس
8,782
مکافات
مکافات
7,806
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,611
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,354
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
3,022
دروغ
دروغ
4,095
بهترین راه
بهترین راه
2,831
سرانجام
سرانجام
8,584
جبران
جبران
5,214
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
3,070
بعد از تو
بعد از تو
2,460
نظرکرده
نظرکرده
3,461
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,630
کلاف محبت
کلاف محبت
3,964
خواب صادق
خواب صادق
2,197
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,122
جبران
جبران
3,412
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,332
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,233
فقط چند روز
فقط چند روز
3,801
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,586
تدبیر
تدبیر
3,142
دور باطل
دور باطل
5,119
حاجت
حاجت
4,786
سوگند
سوگند
4,541
بعد از تو
بعد از تو
7,507
آخرین پل
آخرین پل
4,194
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,815
سربازی
سربازی
6,104
در سراشیبی
در سراشیبی
4,339
نظر کرده
نظر کرده
4,222
سایه ها
سایه ها
2,872
بی قراری
بی قراری
8,307
بار کج
بار کج
7,471
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,314
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,890
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,270
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,688
سقوط
سقوط
5,291
در سراشیبی
در سراشیبی
4,928
گره بر باد
گره بر باد
2,738
بعد از تو
بعد از تو
8,143
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,818
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,175
بازتاب
بازتاب
1,963
گره بر باد
گره بر باد
2,824
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,754
در سراشیبی
در سراشیبی
2,098
آخرین قدر
آخرین قدر
6,022
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,926
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,146
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,148
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,083
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,666
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,633
بیراهه
بیراهه
8,190
خواب صادق
خواب صادق
1,147
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,073
دور و نزدیک
دور و نزدیک
829
گره بر باد
گره بر باد
881
گره بر باد
گره بر باد
2,066
سایه ها
سایه ها
2,983
سایه ها
سایه ها
689
دست شیطان
دست شیطان
1,685
باغ انار
باغ انار
1,368
ثلث شب
ثلث شب
1,747
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,558
تولد دوباره
تولد دوباره
1,298
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,443
مکافات
مکافات
2,531
کنترل
کنترل
1,170
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,781
راز
راز
1,931
توبه
توبه
3,589
جبران
جبران
2,082
نذر
نذر
1,775
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,997
رویای تلخ
رویای تلخ
2,781
رویای تلخ
رویای تلخ
2,531
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
1,075
سقوط
سقوط
1,830
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,291
سرانجام
سرانجام
2,405
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,092
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,793
مزاحم
مزاحم
3,497
تهمت
تهمت
1,946
دوراهی
دوراهی
2,501
پاپوش
پاپوش
1,295
پاپوش
پاپوش
743
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
783
رویای تلخ
رویای تلخ
700
تاوان خوبی
تاوان خوبی
618
مردن به اختیار
مردن به اختیار
726
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,219
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
648
همیشه داماد
همیشه داماد
29,068
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,514
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,416
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,157
تدبیر
تدبیر
2,807
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,593
گره بر باد
گره بر باد
2,717
پاپوش
پاپوش
3,312
شب شکار
شب شکار
4,417
دونده
دونده
2,542
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,334
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,376
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,864
آخر خط
آخر خط
2,637
بازتاب
بازتاب
3,715
بازیگر
بازیگر
3,936
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
3,024
برج جهان
برج جهان
3,020
حقیقت
حقیقت
3,459
در تاریکی
در تاریکی
3,783
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,228
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,785
درنگ
درنگ
2,880
برج جهان
برج جهان
1,638
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,948
تسویه حساب
تسویه حساب
7,486
پژواک
پژواک
4,391
محدوده خطر
محدوده خطر
4,583
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,443
بر بال باد
بر بال باد
4,278
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,665
شلیک به خود
شلیک به خود
3,477
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,727
کسی بین ما
کسی بین ما
2,597
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,393
نذر
نذر
2,811
حاجت
حاجت
2,386
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,838
خواب گران
خواب گران
2,184
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,888
در کنار هم
در کنار هم
3,008
گوشی همراه
گوشی همراه
3,255
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,955
طعم زندگی
طعم زندگی
2,401
رهایی
رهایی
3,527
فریب
فریب
8,691
با من باش
با من باش
3,408
قلب مهربان
قلب مهربان
2,736
در میان جمع
در میان جمع
1,929
بهای ماندن
بهای ماندن
2,569
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,270
میزان
میزان
3,119
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,658
پیله
پیله
3,206
برگ آخر
برگ آخر
3,349
عاشق
عاشق
6,802
بزرگراه
بزرگراه
1,896
در برابر چشم
در برابر چشم
3,347
در میان جمع
در میان جمع
2,221
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,911
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,990
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,920
برگ آخر
برگ آخر
2,490
بزرگراه
بزرگراه
2,034
پاپوش
پاپوش
4,285
ثلث شب
ثلث شب
4,612
شب شکار
شب شکار
3,583
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,606
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,434
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,455
تدبیر
تدبیر
1,870
حلالم کن
حلالم کن
2,591
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,063
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,973
سکوت
سکوت
3,172
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,333
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
4,992
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,178
گودال
گودال
3,767
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,575
حاجت
حاجت
3,072
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,224
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,930
قلب شکسته
قلب شکسته
2,843
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,642
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,188
مقصر
مقصر
2,147
قلب شکسته
قلب شکسته
3,344