بی قراری
بی قراری
4,342
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,248
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
2,963
درنگ
درنگ
2,865
دروغ
دروغ
3,664
مسافر کربلا
مسافر کربلا
2,813
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
2,162
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
11,856
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,565
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
3,759
بهترین راه
بهترین راه
5,411
تغییر
تغییر
4,608
جبران
جبران
9,696
7,675
دوراهی
دوراهی
9,311
تدبیر
تدبیر
3,122
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,734
راز
راز
5,741
آغاز تلخ
آغاز تلخ
9,391
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,580
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
5,861
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
7,106
آسان ترين راه
آسان ترين راه
4,240
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
7,882
هشدار
هشدار
5,220
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
6,557
دست شیطان
دست شیطان
10,143
پژواک
پژواک
6,889
مکافات
مکافات
9,580
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
5,465
گره بر باد
گره بر باد
5,709
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
6,822
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
10,024
زنگها
زنگها
3,073
بار کچ
بار کچ
4,752
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
15,000
آخرین پل
آخرین پل
3,385
آخرین پل
آخرین پل
2,890
آفتاب امید
آفتاب امید
2,927
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
2,218
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,703
نبش قلب
نبش قلب
4,002
سقوط
سقوط
6,005
بازیگر
بازیگر
5,281
داوری
داوری
7,660
تاوان خوبی
تاوان خوبی
6,534
پاپوش
پاپوش
6,807
در تاریکی
در تاریکی
3,919
توبه
توبه
5,624
قسمت ۱
قسمت ۱
9,439
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
8,540
بعضی رویاها
بعضی رویاها
7,353
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,834
شوخی
شوخی
8,226
توبه
توبه
4,464
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,555
داستانی دیگر
داستانی دیگر
2,186
برج جهان
برج جهان
3,063
خوابگرد
خوابگرد
3,525
شورش
شورش
2,799
هیئت دار
هیئت دار
3,312
تدبیر
تدبیر
2,556