قلب شکسته
قلب شکسته
3,350
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,732
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,714
گودال
گودال
5,354
حلالم کن
حلالم کن
2,405
در میان جمع
در میان جمع
3,237
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,277
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,400
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,414
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,193
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,186
حلوای نقد
حلوای نقد
4,199
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,599
آخرخط
آخرخط
7,947
نقطه صفر
نقطه صفر
3,692
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,630
هنوز هستم
هنوز هستم
6,885
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,269
بار کج
بار کج
4,478
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,861
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,755
بومرنگ
بومرنگ
6,405
بازی
بازی
7,073
برداشت دوم
برداشت دوم
4,084
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
4,005
بهترین راه
بهترین راه
5,716
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,749
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,717
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,536
داستان واقعی
داستان واقعی
5,452
تنهایی
تنهایی
3,403
دعوت
دعوت
2,996
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,263
یک اشتباه
یک اشتباه
5,738
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,621
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
3,025
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,374
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,641
ندارها
ندارها
5,254
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,597
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,781
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,917
یک اشتباه
یک اشتباه
5,384
در میان جمع
در میان جمع
3,383
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,201
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,102
مکث
مکث
5,545
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,503
انعکاس
انعکاس
2,689
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,828
آخر خط
آخر خط
5,751
خواب صادق
خواب صادق
2,848
بهای ماندن
بهای ماندن
4,551
حاج خانم
حاج خانم
6,514
حاجت
حاجت
5,864
غفلت
غفلت
7,489
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,526
حاجت
حاجت
5,050
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,084
عاشق
عاشق
32,712
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,730
پیک عروس
پیک عروس
8,795
مکافات
مکافات
7,825
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,625
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,357
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
3,024
دروغ
دروغ
4,103
بهترین راه
بهترین راه
2,839
سرانجام
سرانجام
8,615
جبران
جبران
5,228
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
3,082
بعد از تو
بعد از تو
2,464
نظرکرده
نظرکرده
3,471
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,638
کلاف محبت
کلاف محبت
3,970
خواب صادق
خواب صادق
2,200
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,130
جبران
جبران
3,418
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,334
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,265
فقط چند روز
فقط چند روز
3,803
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,587
تدبیر
تدبیر
3,148
دور باطل
دور باطل
5,129
حاجت
حاجت
4,786
سوگند
سوگند
4,555
بعد از تو
بعد از تو
7,513
آخرین پل
آخرین پل
4,201
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,821
سربازی
سربازی
6,112
در سراشیبی
در سراشیبی
4,342
نظر کرده
نظر کرده
4,228
سایه ها
سایه ها
2,875
بی قراری
بی قراری
8,334
بار کج
بار کج
7,482
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,320
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,900
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,278
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,691
سقوط
سقوط
5,297
در سراشیبی
در سراشیبی
4,953
گره بر باد
گره بر باد
2,741
بعد از تو
بعد از تو
8,166
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,819
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,178
بازتاب
بازتاب
1,966
گره بر باد
گره بر باد
2,829
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,756
در سراشیبی
در سراشیبی
2,101
آخرین قدر
آخرین قدر
6,040
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,928
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,159
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,156
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,084
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,682
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,636
بیراهه
بیراهه
8,194
خواب صادق
خواب صادق
1,157
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,076
دور و نزدیک
دور و نزدیک
832
گره بر باد
گره بر باد
884
گره بر باد
گره بر باد
2,068
سایه ها
سایه ها
2,994
سایه ها
سایه ها
690
دست شیطان
دست شیطان
1,693
باغ انار
باغ انار
1,370
ثلث شب
ثلث شب
1,748
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,559
تولد دوباره
تولد دوباره
1,306
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,448
مکافات
مکافات
2,542
کنترل
کنترل
1,173
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,789
راز
راز
1,933
توبه
توبه
3,597
جبران
جبران
2,087
نذر
نذر
1,781
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
2,006
رویای تلخ
رویای تلخ
2,795
رویای تلخ
رویای تلخ
2,536
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
1,083
سقوط
سقوط
1,832
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,306
سرانجام
سرانجام
2,414
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,094
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,798
مزاحم
مزاحم
3,525
تهمت
تهمت
1,955
دوراهی
دوراهی
2,525
پاپوش
پاپوش
1,303
پاپوش
پاپوش
748
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
789
رویای تلخ
رویای تلخ
708
تاوان خوبی
تاوان خوبی
621
مردن به اختیار
مردن به اختیار
740
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,241
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
674
همیشه داماد
همیشه داماد
29,117
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,519
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,422
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,161
تدبیر
تدبیر
2,811
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,599
گره بر باد
گره بر باد
2,721
پاپوش
پاپوش
3,312
شب شکار
شب شکار
4,421
دونده
دونده
2,545
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,337
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,379
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,867
آخر خط
آخر خط
2,638
بازتاب
بازتاب
3,726
بازیگر
بازیگر
3,943
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
3,038
برج جهان
برج جهان
3,022
حقیقت
حقیقت
3,468
در تاریکی
در تاریکی
3,791
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,247
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,789
درنگ
درنگ
2,893
برج جهان
برج جهان
1,644
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,982
تسویه حساب
تسویه حساب
7,496
پژواک
پژواک
4,397
محدوده خطر
محدوده خطر
4,602
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,452
بر بال باد
بر بال باد
4,285
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,669
شلیک به خود
شلیک به خود
3,482
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,734
کسی بین ما
کسی بین ما
2,600
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,398
نذر
نذر
2,820
حاجت
حاجت
2,386
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,846
خواب گران
خواب گران
2,191
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,900
در کنار هم
در کنار هم
3,030
گوشی همراه
گوشی همراه
3,258
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,975
طعم زندگی
طعم زندگی
2,412
رهایی
رهایی
3,539
فریب
فریب
8,701
با من باش
با من باش
3,419
قلب مهربان
قلب مهربان
2,745
در میان جمع
در میان جمع
1,932
بهای ماندن
بهای ماندن
2,571
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,280
میزان
میزان
3,134
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,669
پیله
پیله
3,210
برگ آخر
برگ آخر
3,358
عاشق
عاشق
6,810
بزرگراه
بزرگراه
1,903
در برابر چشم
در برابر چشم
3,350
در میان جمع
در میان جمع
2,224
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,915
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,002
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,930
برگ آخر
برگ آخر
2,492
بزرگراه
بزرگراه
2,035
پاپوش
پاپوش
4,297
ثلث شب
ثلث شب
4,623
شب شکار
شب شکار
3,601
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,608
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,442
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,459
تدبیر
تدبیر
1,871
حلالم کن
حلالم کن
2,592
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,064
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,975
سکوت
سکوت
3,179
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,344
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
5,008
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,190
گودال
گودال
3,769
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,577
حاجت
حاجت
3,078
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,231
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,935
قلب شکسته
قلب شکسته
2,846
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,642
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,196