نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,579
حاجت
حاجت
3,079
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,236
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,935
قلب شکسته
قلب شکسته
2,848
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,642
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,197
مقصر
مقصر
2,157
قلب شکسته
قلب شکسته
3,361
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,732
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,719
گودال
گودال
5,368
حلالم کن
حلالم کن
2,406
در میان جمع
در میان جمع
3,242
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,278
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,404
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,425
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,210
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,187
حلوای نقد
حلوای نقد
4,210
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,602
آخرخط
آخرخط
7,955
نقطه صفر
نقطه صفر
3,698
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,631
هنوز هستم
هنوز هستم
6,891
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,270
بار کج
بار کج
4,482
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,861
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,755
بومرنگ
بومرنگ
6,410
بازی
بازی
7,080
برداشت دوم
برداشت دوم
4,089
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
4,012
بهترین راه
بهترین راه
5,726
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,750
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,725
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,536
داستان واقعی
داستان واقعی
5,462
تنهایی
تنهایی
3,407
دعوت
دعوت
3,000
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,266
یک اشتباه
یک اشتباه
5,742
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,624
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
3,030
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,375
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,649
ندارها
ندارها
5,263
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,604
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,786
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,918
یک اشتباه
یک اشتباه
5,385
در میان جمع
در میان جمع
3,384
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,202
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,104
مکث
مکث
5,548
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,503
انعکاس
انعکاس
2,691
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,829
آخر خط
آخر خط
5,754
خواب صادق
خواب صادق
2,848
بهای ماندن
بهای ماندن
4,553
حاج خانم
حاج خانم
6,521
حاجت
حاجت
5,865
غفلت
غفلت
7,497
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,528
حاجت
حاجت
5,053
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,084
عاشق
عاشق
32,724
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,737
پیک عروس
پیک عروس
8,806
مکافات
مکافات
7,835
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,630
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,358
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
3,026
دروغ
دروغ
4,108
بهترین راه
بهترین راه
2,843
سرانجام
سرانجام
8,635
جبران
جبران
5,238
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
3,091
بعد از تو
بعد از تو
2,466
نظرکرده
نظرکرده
3,478
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,649
کلاف محبت
کلاف محبت
3,975
خواب صادق
خواب صادق
2,202
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,139
جبران
جبران
3,424
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,334
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,277
فقط چند روز
فقط چند روز
3,805
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,590
تدبیر
تدبیر
3,149
دور باطل
دور باطل
5,130
حاجت
حاجت
4,788
سوگند
سوگند
4,560
بعد از تو
بعد از تو
7,520
آخرین پل
آخرین پل
4,201
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,826
سربازی
سربازی
6,117
در سراشیبی
در سراشیبی
4,344
نظر کرده
نظر کرده
4,233
سایه ها
سایه ها
2,876
بی قراری
بی قراری
8,344
بار کج
بار کج
7,493
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,327
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,902
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,283
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,698
سقوط
سقوط
5,298
در سراشیبی
در سراشیبی
4,962
گره بر باد
گره بر باد
2,744
بعد از تو
بعد از تو
8,174
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,820
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,180
بازتاب
بازتاب
1,967
گره بر باد
گره بر باد
2,830
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,758
در سراشیبی
در سراشیبی
2,101
آخرین قدر
آخرین قدر
6,047
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,932
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,170
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,161
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,086
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,688
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,638
بیراهه
بیراهه
8,196
خواب صادق
خواب صادق
1,159
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,076
دور و نزدیک
دور و نزدیک
834
گره بر باد
گره بر باد
884
گره بر باد
گره بر باد
2,070
سایه ها
سایه ها
3,002
سایه ها
سایه ها
691
دست شیطان
دست شیطان
1,695
باغ انار
باغ انار
1,374
ثلث شب
ثلث شب
1,755
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,560
تولد دوباره
تولد دوباره
1,308
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,449
مکافات
مکافات
2,547
کنترل
کنترل
1,176
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,795
راز
راز
1,935
توبه
توبه
3,608
جبران
جبران
2,093
نذر
نذر
1,782
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
2,015
رویای تلخ
رویای تلخ
2,806
رویای تلخ
رویای تلخ
2,543
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
1,087
سقوط
سقوط
1,838
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,313
سرانجام
سرانجام
2,420
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,097
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,800
مزاحم
مزاحم
3,533
تهمت
تهمت
1,962
دوراهی
دوراهی
2,537
پاپوش
پاپوش
1,309
پاپوش
پاپوش
750
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
791
رویای تلخ
رویای تلخ
710
تاوان خوبی
تاوان خوبی
623
مردن به اختیار
مردن به اختیار
751
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,247
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
698
همیشه داماد
همیشه داماد
29,144
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,520
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,428
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,163
تدبیر
تدبیر
2,817
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,609
گره بر باد
گره بر باد
2,725
پاپوش
پاپوش
3,313
شب شکار
شب شکار
4,423
دونده
دونده
2,545
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,340
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,380
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,869
آخر خط
آخر خط
2,638
بازتاب
بازتاب
3,732
بازیگر
بازیگر
3,948
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
3,042
برج جهان
برج جهان
3,025
حقیقت
حقیقت
3,472
در تاریکی
در تاریکی
3,798
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,256
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,789
درنگ
درنگ
2,901
برج جهان
برج جهان
1,649
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,999
تسویه حساب
تسویه حساب
7,502
پژواک
پژواک
4,402
محدوده خطر
محدوده خطر
4,612
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,458
بر بال باد
بر بال باد
4,291
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,674
شلیک به خود
شلیک به خود
3,486
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,737
کسی بین ما
کسی بین ما
2,600
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,406
نذر
نذر
2,824
حاجت
حاجت
2,386
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,860
خواب گران
خواب گران
2,193
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,909
در کنار هم
در کنار هم
3,034
گوشی همراه
گوشی همراه
3,263
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,990
طعم زندگی
طعم زندگی
2,421
رهایی
رهایی
3,547
فریب
فریب
8,708
با من باش
با من باش
3,426
قلب مهربان
قلب مهربان
2,751
در میان جمع
در میان جمع
1,933
بهای ماندن
بهای ماندن
2,574
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,287
میزان
میزان
3,144
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,678
پیله
پیله
3,211
برگ آخر
برگ آخر
3,361
عاشق
عاشق
6,819
بزرگراه
بزرگراه
1,910
در برابر چشم
در برابر چشم
3,353
در میان جمع
در میان جمع
2,231
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,915
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,007
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,935
برگ آخر
برگ آخر
2,494
بزرگراه
بزرگراه
2,035
پاپوش
پاپوش
4,301
ثلث شب
ثلث شب
4,626
شب شکار
شب شکار
3,609
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,608
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,448
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,463
تدبیر
تدبیر
1,872
حلالم کن
حلالم کن
2,593
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,069
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,977
سکوت
سکوت
3,185
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,348
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
5,016
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,203