در برابر چشم


شبکه ۵
22 آبان ماه 1393
23:12
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,204
گودال
گودال
3,770
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,579
حاجت
حاجت
3,079
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,237
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,936
قلب شکسته
قلب شکسته
2,849
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,642
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,197
مقصر
مقصر
2,157
قلب شکسته
قلب شکسته
3,363
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,732
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,720
گودال
گودال
5,369
حلالم کن
حلالم کن
2,406
در میان جمع
در میان جمع
3,243
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,278
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,404
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,428
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,210
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,187
حلوای نقد
حلوای نقد
4,210
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,602
آخرخط
آخرخط
7,955
نقطه صفر
نقطه صفر
3,700
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,631
هنوز هستم
هنوز هستم
6,891
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,270
بار کج
بار کج
4,483
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,862
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,756
بومرنگ
بومرنگ
6,411
بازی
بازی
7,082
برداشت دوم
برداشت دوم
4,090
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
4,012
بهترین راه
بهترین راه
5,729
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,750
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,727
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,536
داستان واقعی
داستان واقعی
5,462
تنهایی
تنهایی
3,407
دعوت
دعوت
3,000
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,266
یک اشتباه
یک اشتباه
5,742
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,625
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
3,030
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,375
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,651
ندارها
ندارها
5,263
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,604
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,787
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,918
یک اشتباه
یک اشتباه
5,385
در میان جمع
در میان جمع
3,384
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,202
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,105
مکث
مکث
5,548
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,504
انعکاس
انعکاس
2,691
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,829
آخر خط
آخر خط
5,754
خواب صادق
خواب صادق
2,849
بهای ماندن
بهای ماندن
4,553
حاج خانم
حاج خانم
6,522
حاجت
حاجت
5,866
غفلت
غفلت
7,498
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,529
حاجت
حاجت
5,054
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,085
عاشق
عاشق
32,725
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,738
پیک عروس
پیک عروس
8,806
مکافات
مکافات
7,835
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,633
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,359
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
3,026
دروغ
دروغ
4,109
بهترین راه
بهترین راه
2,843
سرانجام
سرانجام
8,637
جبران
جبران
5,238
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
3,094
بعد از تو
بعد از تو
2,466
نظرکرده
نظرکرده
3,478
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,649
کلاف محبت
کلاف محبت
3,975
خواب صادق
خواب صادق
2,202
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,140
جبران
جبران
3,424
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,334
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,277
فقط چند روز
فقط چند روز
3,805
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,590
تدبیر
تدبیر
3,149
دور باطل
دور باطل
5,130
حاجت
حاجت
4,788
سوگند
سوگند
4,561
بعد از تو
بعد از تو
7,521
آخرین پل
آخرین پل
4,202
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,829
سربازی
سربازی
6,117
در سراشیبی
در سراشیبی
4,345
نظر کرده
نظر کرده
4,234
سایه ها
سایه ها
2,876
بی قراری
بی قراری
8,346
بار کج
بار کج
7,493
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,327
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,903
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,284
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,699
سقوط
سقوط
5,298
در سراشیبی
در سراشیبی
4,963
گره بر باد
گره بر باد
2,745
بعد از تو
بعد از تو
8,175
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,820
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,181
بازتاب
بازتاب
1,967
گره بر باد
گره بر باد
2,830
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,758
در سراشیبی
در سراشیبی
2,101
آخرین قدر
آخرین قدر
6,049
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,933
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,172
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,162
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,086
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,688
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,638
بیراهه
بیراهه
8,196
خواب صادق
خواب صادق
1,160
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,076
دور و نزدیک
دور و نزدیک
834
گره بر باد
گره بر باد
885
گره بر باد
گره بر باد
2,070
سایه ها
سایه ها
3,002
سایه ها
سایه ها
692
دست شیطان
دست شیطان
1,696
باغ انار
باغ انار
1,374
ثلث شب
ثلث شب
1,757
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,560
تولد دوباره
تولد دوباره
1,309
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,450
مکافات
مکافات
2,548
کنترل
کنترل
1,176
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,795
راز
راز
1,935
توبه
توبه
3,608
جبران
جبران
2,093
نذر
نذر
1,782
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
2,015
رویای تلخ
رویای تلخ
2,806
رویای تلخ
رویای تلخ
2,545
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
1,087
سقوط
سقوط
1,840
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,313
سرانجام
سرانجام
2,420
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,097
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,800
مزاحم
مزاحم
3,533
تهمت
تهمت
1,963
دوراهی
دوراهی
2,538
پاپوش
پاپوش
1,309
پاپوش
پاپوش
751
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
791
رویای تلخ
رویای تلخ
711
تاوان خوبی
تاوان خوبی
624
مردن به اختیار
مردن به اختیار
752
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,247
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
698
همیشه داماد
همیشه داماد
29,145
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,521
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,429
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,163
تدبیر
تدبیر
2,817
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,609
گره بر باد
گره بر باد
2,725
پاپوش
پاپوش
3,313
شب شکار
شب شکار
4,424
دونده
دونده
2,546
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,340
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,380
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,870
آخر خط
آخر خط
2,638
بازتاب
بازتاب
3,732
بازیگر
بازیگر
3,950
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
3,042
برج جهان
برج جهان
3,025
حقیقت
حقیقت
3,475
در تاریکی
در تاریکی
3,798
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,257
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,789
درنگ
درنگ
2,901
برج جهان
برج جهان
1,651
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,999
تسویه حساب
تسویه حساب
7,503
پژواک
پژواک
4,402
محدوده خطر
محدوده خطر
4,613
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,458
بر بال باد
بر بال باد
4,291
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,674
شلیک به خود
شلیک به خود
3,487
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,737
کسی بین ما
کسی بین ما
2,601
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,406
نذر
نذر
2,825
حاجت
حاجت
2,386
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,860
خواب گران
خواب گران
2,194
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,909
در کنار هم
در کنار هم
3,038
گوشی همراه
گوشی همراه
3,263
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,992
طعم زندگی
طعم زندگی
2,421
رهایی
رهایی
3,549
فریب
فریب
8,708
با من باش
با من باش
3,427
قلب مهربان
قلب مهربان
2,751
در میان جمع
در میان جمع
1,933
بهای ماندن
بهای ماندن
2,574
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,287
میزان
میزان
3,144
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,679
پیله
پیله
3,212
برگ آخر
برگ آخر
3,362
عاشق
عاشق
6,819
بزرگراه
بزرگراه
1,910
در برابر چشم
در برابر چشم
3,353
در میان جمع
در میان جمع
2,233
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,915
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,007
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,936
برگ آخر
برگ آخر
2,494
بزرگراه
بزرگراه
2,035
پاپوش
پاپوش
4,303
ثلث شب
ثلث شب
4,626
شب شکار
شب شکار
3,610
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,609
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,449
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,463
تدبیر
تدبیر
1,872
حلالم کن
حلالم کن
2,593
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,069
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,978
سکوت
سکوت
3,186
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,348
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375