خواب گران


شبکه ۵
19 تیر ماه 1393
19:01
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,739
در کنار هم
در کنار هم
2,918
گوشی همراه
گوشی همراه
3,197
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,726
طعم زندگی
طعم زندگی
2,332
رهایی
رهایی
3,427
فریب
فریب
8,538
با من باش
با من باش
3,372
قلب مهربان
قلب مهربان
2,670
در میان جمع
در میان جمع
1,889
بهای ماندن
بهای ماندن
2,528
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,168
میزان
میزان
2,968
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,572
پیله
پیله
3,149
برگ آخر
برگ آخر
3,284
عاشق
عاشق
6,730
بزرگراه
بزرگراه
1,846
در برابر چشم
در برابر چشم
3,262
در میان جمع
در میان جمع
2,185
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,873
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,924
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,792
برگ آخر
برگ آخر
2,452
بزرگراه
بزرگراه
2,012
پاپوش
پاپوش
4,241
ثلث شب
ثلث شب
4,535
شب شکار
شب شکار
3,497
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,586
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,324
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,425
تدبیر
تدبیر
1,846
حلالم کن
حلالم کن
2,557
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,039
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,923
سکوت
سکوت
3,087
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,261
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
4,833
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,092
گودال
گودال
3,710
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,549
حاجت
حاجت
3,018
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,181
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,907
قلب شکسته
قلب شکسته
2,806
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,623
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,142
مقصر
مقصر
2,082
قلب شکسته
قلب شکسته
3,288
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,709
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,660
گودال
گودال
5,236
حلالم کن
حلالم کن
2,356
در میان جمع
در میان جمع
3,188
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,258
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,359
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,378
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,316
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,728
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,145
حلوای نقد
حلوای نقد
4,124
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,558
آخرخط
آخرخط
7,816
نقطه صفر
نقطه صفر
3,635
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,581
هنوز هستم
هنوز هستم
6,755
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,221
بار کج
بار کج
4,285
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,807
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,711
بومرنگ
بومرنگ
6,284
بازی
بازی
7,002
برداشت دوم
برداشت دوم
3,972
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,925
بهترین راه
بهترین راه
5,545
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,713
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,586
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,505
داستان واقعی
داستان واقعی
5,369
تنهایی
تنهایی
3,346
دعوت
دعوت
2,935
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,238
یک اشتباه
یک اشتباه
5,673
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,572
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,936
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,362
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,567
ندارها
ندارها
5,137
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,552
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,576
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,862
یک اشتباه
یک اشتباه
5,342
در میان جمع
در میان جمع
3,359
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,182
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,031
مکث
مکث
5,483
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,444
انعکاس
انعکاس
2,644
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,728
آخر خط
آخر خط
5,683
خواب صادق
خواب صادق
2,827
بهای ماندن
بهای ماندن
4,489
حاج خانم
حاج خانم
6,402
حاجت
حاجت
5,835
غفلت
غفلت
7,406
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,486
حاجت
حاجت
4,981
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,054
عاشق
عاشق
32,232
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,650
پیک عروس
پیک عروس
8,654
مکافات
مکافات
7,735
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,494
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,299
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,969
دروغ
دروغ
4,000
بهترین راه
بهترین راه
2,780
سرانجام
سرانجام
8,370
جبران
جبران
5,138
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,983
بعد از تو
بعد از تو
2,408
نظرکرده
نظرکرده
3,396
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,513
کلاف محبت
کلاف محبت
3,893
خواب صادق
خواب صادق
2,149
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,020
جبران
جبران
3,359
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,271
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,011
فقط چند روز
فقط چند روز
3,739
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,532
تدبیر
تدبیر
3,105
دور باطل
دور باطل
5,025
حاجت
حاجت
4,738
سوگند
سوگند
4,355
بعد از تو
بعد از تو
7,426
آخرین پل
آخرین پل
4,137
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,766
سربازی
سربازی
6,034
در سراشیبی
در سراشیبی
4,305
نظر کرده
نظر کرده
4,030
سایه ها
سایه ها
2,814
بی قراری
بی قراری
8,122
بار کج
بار کج
7,362
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,234
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,856
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,203
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,648
سقوط
سقوط
5,246
در سراشیبی
در سراشیبی
4,680
گره بر باد
گره بر باد
2,697
بعد از تو
بعد از تو
7,858
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,769
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,112
بازتاب
بازتاب
1,926
گره بر باد
گره بر باد
2,786
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,699
در سراشیبی
در سراشیبی
2,049
آخرین قدر
آخرین قدر
5,858
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,874
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,064
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,072
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,037
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,621
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,579
بیراهه
بیراهه
8,115
خواب صادق
خواب صادق
1,088
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,035
دور و نزدیک
دور و نزدیک
777
گره بر باد
گره بر باد
856
گره بر باد
گره بر باد
2,041
سایه ها
سایه ها
2,706
سایه ها
سایه ها
650
دست شیطان
دست شیطان
1,607
باغ انار
باغ انار
1,314
ثلث شب
ثلث شب
1,665
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,512
تولد دوباره
تولد دوباره
1,220
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,338
مکافات
مکافات
2,446
کنترل
کنترل
1,081
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,663
راز
راز
1,857
توبه
توبه
3,450
جبران
جبران
1,989
نذر
نذر
1,709
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,921
رویای تلخ
رویای تلخ
2,657
رویای تلخ
رویای تلخ
2,429
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
991
سقوط
سقوط
1,756
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,218
سرانجام
سرانجام
2,291
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,009
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,723
مزاحم
مزاحم
3,253
تهمت
تهمت
1,853
دوراهی
دوراهی
2,341
پاپوش
پاپوش
1,207
پاپوش
پاپوش
681
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
701
رویای تلخ
رویای تلخ
593
تاوان خوبی
تاوان خوبی
518
مردن به اختیار
مردن به اختیار
557
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
815
همیشه داماد
همیشه داماد
28,410
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,464
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,356
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,099
تدبیر
تدبیر
2,748
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,513
گره بر باد
گره بر باد
2,666
پاپوش
پاپوش
3,283
شب شکار
شب شکار
4,377
دونده
دونده
2,484
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,270
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,315
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,828
آخر خط
آخر خط
2,605
بازتاب
بازتاب
3,629
بازیگر
بازیگر
3,836
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,972
برج جهان
برج جهان
2,984
حقیقت
حقیقت
3,352
در تاریکی
در تاریکی
3,723
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,116
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,722
درنگ
درنگ
2,830
برج جهان
برج جهان
1,588
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,573
تسویه حساب
تسویه حساب
7,349
پژواک
پژواک
4,324
محدوده خطر
محدوده خطر
4,451
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,401
بر بال باد
بر بال باد
4,217
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,612
شلیک به خود
شلیک به خود
3,381
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,669
کسی بین ما
کسی بین ما
2,547
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,317
نذر
نذر
2,771
حاجت
حاجت
2,381
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,714